મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના માટેનું અરજી ફોર્મ


સ્ટેપ નંબર-1 : લાભાર્થીની પ્રાથમીક માહિતી
મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના માટે રાશનકાર્ડ હોવુ મરજીયાત છે. હવે ફક્ત આધારકાર્ડ તથા ટેકો નોંધણી દ્વારા આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકાય છે.આ યોજનાનો લાભ લેવા અર્થે મારો આધાર નંબરનો ઉપયોગ કરવા માટેની હું સંમતિ આપું છું અને લાભાર્થી પ્રથમ પ્રસૂતા છે.
*