મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના અંતર્ગંત નોંધણી કરવામા કે લાભ મેળવવામા મુશ્કેલ જણાય તો નીચે જણાવેલ હેલ્પલાઇન નંબર પર સંપર્ક કરવો